คำอธิบายและการวิเคราะห์

ปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 4
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566