MFEC รับการรับรองต่ออายุรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1
เรื่อง

MFEC รับการรับรองต่ออายุรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1

โครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ...