MFEC รับการรับรองต่ออายุรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1

โครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศรับรองต่ออายุครั้งที่ 1 ให้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) – MFEC ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ตอกย้ำว่า MFEC เป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่สะอาดโปร่งใส มีความมุ่งมั่น ยืนหยัด ต่อต้านการทุจริต