การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) 26 เมษายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.

พบกันอีกครั้ง! กับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบ E-Meeting ผ่าน WebEx เต็มรูปแบบสำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รบกวนตอบกลับเพื่อทำการยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูล E-mail ของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบลงทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ : โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและตอบกลับภายในวันที่ 23 เมษายน 2564