ครั้งแรก! กับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ E-Meeting ผ่าน WebEx เต็มรูปแบบ
⠀⠀⠀
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รบกวนตอบกลับเพื่อทำการยืนยันเข้าร่วมประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูล E-mail ของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบลงทะเบียนต่อไป
⠀⠀⠀
หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและตอบกลับภายในวันที่ 22 เมษายน 2563