เรียน ผู้ถือหุ้น

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งคำถามมาล่วงหน้า ผ่านทาง e-mail: secretary@mfec.co.th เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น