MFEC ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลชั้นนำด้านการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000

MFEC ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลชั้นนำด้านการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000 และมาตรฐานระดับสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 ผ่านการรับรอง 2 ปีติดต่อกัน จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นอีกความสำเร็จที่เน้นย้ำจุดยืนในการผลักดันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในทุกบริการไอทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน

https://www.mfec.co.th/success-stories/mfec-iso20000-iso27001/