MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสามารถคว้าคะแนนการประเมินไปได้ถึง 100 คะแนนเต็ม

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทีมงานได้ยกระดับมาตรฐานการประชุมโดยใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของ MFEC ให้สอดคล้องกับวิถี New Normal โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย