โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (Sustainable Business Development Project with ESG) 

ESG (Environment, Social, Governance) คือ แนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน โดยมีการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจได้อีกด้วย 

ในปี 2566 บริษัทฯ จึงได้พาธุรกิจก้าวสู่ Sustainable Business Model เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง การร่วมมือกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย MFEC จึงได้แสดงวิสัยทัศน์และจัดการอบรมด้าน ESG ให้กับคู่ค้าบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและร่วมกันปฏิบัติตามหลัก ESG ในธุรกิจอย่างยั่งยืน 

– จัดอบรมในหัวข้อ ESG มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ค้าทราบถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมที่บริษัทฯ กำหนด  

– ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตามหลัก ESG และวิธีที่บริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้สอดคล้องกับหลัก ESG  

– ส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจ  

– สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจร่วมกัน 

ทั้งนี้มีคู่ค้าทางธุรกิจของ MFEC ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 10 บริษัท นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี เพราะคู่ค้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำธุรกิจร่วมกันในอดีตเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่กำลังจะพัฒนาความร่วมมือในปัจจุบันและมองหาโอกาสในอนาคตร่วมกันอีกด้วย  

ผลการดำเนินงาน:

1. สร้างความตระหนักในธุรกิจเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการบูรณาการหลัก ESG เข้าไปในกิจกรรมประจำวันทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจมีส่วนร่วมต่อสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการส่งเสริมการตอบสนองต่อความต้องการทางตลาดกับความต้องการธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคม ทำให้ธุรกิจนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น 

3. ทำให้ธุรกิจเป็นต้นแบบในวงกว้างของการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีรูปแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มคู่ค้าและผู้ลงทุนที่มองหาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีรับผิดชอบ