ถอดบทเรียน MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืน (ESG Rating) 

หุ้นยั่งยืน คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) การก้าวสู่หุ้นยั่งยืนจึงกลายเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ธุรกิจหันมาโฟกัสกันมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนและเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวบริษัทเองได้สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

MFEC เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานกว่า 20 ปี ดำเนินธุรกิจบนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา อีกทั้งยังสร้างผลประกอบการที่ดีและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2022 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจไม่เพียงแต่ต้องสร้างผลประกอบการที่ดีเท่านั้น แต่ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ จึงได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่ Sustainable Business Model เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) รับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเข้ารับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นปีแรก 

ถอดบทเรียน MFEC ทำอะไรบ้างในแต่ละมิติตาม ESG  

ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ การเงิน และชื่อเสียงของบริษัท ครอบคลุมกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแปรปรวน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อทุกวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งจัดแคมเปญภายในองค์กร “CLEAN-DARE-SHARE ACTION” สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดการใช้พลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด Clean พื้นที่สะอาดสภาพแวดล้อมน่าอยู่, Dare ท้าทายศักยภาพรับผิดชอบต่อส่วนรวม, Share แลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันแนวทาง, Action ลงมือทำสม่ำเสมอเสริมสร้างลักษณะนิสัย นอกจากนี้บริษัทยังได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักการ 5R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle Repair Reject พร้อมทั้งพิจารณาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เหลือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องถูกกำจัดด้วยขั้นตอนการฝังกลบ 

นอกจากการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบนกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจแล้ว MFEC ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล และคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อให้องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ทราบถึงแหล่งและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ และสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปได้ 

ด้านสังคม (S – Social) ตามความตั้งใจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม ผ่านการผลักดันศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทได้คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และแบ่งการดำเนินงานด้านสังคมออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่  

สังคมภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรของบริษัท โดยได้คำนึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมตั้งแต่ก้าวแรกในการเข้ามาทำงานผ่านกระบวนการสรรหา สวัสดิการและการจ่ายค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม โปรแกรมพัฒนาศักยภาพตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมไปถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี ทั้งนี้พนักงานภายในบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในเจรจาหารือ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานอย่างเหมาะสม ครบครันรอบด้าน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทำงานตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  

สังคมภายนอก ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ชุมชนหรือสังคม บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจผ่านการสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และเปิดช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเป็นเบื้องหลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับลูกค้าที่ 80% อยู่ในตลาดหุ้น โดยมีผู้ใช้กว่า 68 ล้านคน ใช้บริการของ MFEC นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สังคมมากกว่า 5 โครงการต่อปีเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการลดอัตราการว่างงานในตลาดแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง  

ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (G – Governance & Economics) บริษัทดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้คะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ดำเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและทัดเทียมกับการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านการสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันไปด้วยกัน   

และเนื่องจาก MFEC เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรจึงได้มีความตระหนักถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำนโยบายและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องหรือข้อมูลรั่วไหลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการการันตีด้วยการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่าง ISO/IEC20000-1 และ ISO/IEC27001 เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

จากการดำเนินงานของธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ MFEC ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีแรกอยู่ที่ระดับ “AA” ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่สร้างวงจรการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคมและวางรากฐานไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป 

ESG (Environment, Social, Governance) คือ แนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน โดยมีการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจได้อีกด้วย 

ในปี 2566 บริษัทฯ จึงได้พาธุรกิจก้าวสู่ Sustainable Business Model เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง การร่วมมือกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย MFEC จึงได้แสดงวิสัยทัศน์และจัดการอบรมด้าน ESG ให้กับคู่ค้าบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและร่วมกันปฏิบัติตามหลัก ESG ในธุรกิจอย่างยั่งยืน 

– จัดอบรมในหัวข้อ ESG มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ค้าทราบถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมที่บริษัทฯ กำหนด  

– ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตามหลัก ESG และวิธีที่บริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้สอดคล้องกับหลัก ESG  

– ส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจ  

– สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจร่วมกัน 

ทั้งนี้มีคู่ค้าทางธุรกิจของ MFEC ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 10 บริษัท นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี เพราะคู่ค้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำธุรกิจร่วมกันในอดีตเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่กำลังจะพัฒนาความร่วมมือในปัจจุบันและมองหาโอกาสในอนาคตร่วมกันอีกด้วย  

ผลการดำเนินงาน:

1. สร้างความตระหนักในธุรกิจเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการบูรณาการหลัก ESG เข้าไปในกิจกรรมประจำวันทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจมีส่วนร่วมต่อสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการส่งเสริมการตอบสนองต่อความต้องการทางตลาดกับความต้องการธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคม ทำให้ธุรกิจนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น 

3. ทำให้ธุรกิจเป็นต้นแบบในวงกว้างของการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีรูปแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มคู่ค้าและผู้ลงทุนที่มองหาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีรับผิดชอบ