โครงการ CommuniCall  

ผลักดันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบ Community ร่วมแบ่งปันความรู้แบบ Peer to Peer โดยเน้นพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าต่างชาติได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน ควบคู่ไปกับการผลักดันวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ให้เกิดขึ้นกับองค์กร  

ผลดำเนินงาน: พนักงาน 58 คนได้เข้าร่วมโครงการ CommuniCall