โครงการ Health Hustle Challenge (45 Days) / Let’s Burn & Build

จัดขึ้นเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ในพนักงานผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยการใช้การคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)  ซึ่งเป็นค่าสากลที่ใช้คำนวณเพื่อหาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็น และประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นเกณฑ์เบื้องต้น โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ในการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก เพื่อทำให้ค่า BMI กลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติให้ได้มากที่สุด หรือในกรณีที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วจะใช้วิธีนับก้าวจากแอปพลิเคชันให้ได้ก้าวมากที่สุด ภายในระยะเวลา 45 วัน 

Let’s burn & Build เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ Health hustle Challenge (45 Days) เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายและหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ ผ่านการออกกำลังกาย ด้วยวิธี Cardio และ Body weight จาก Trainer ที่ทางบริษัทจัดหาให้พนักงาน

ผลการดำเนินงาน: พนักงาน 68 คนได้เข้าร่วมโครงการ Health hustle Challenge (45 Days) & Let’s burn & Build