โครงการ Functional Role Focus

สนับสนุนการทำงานในบทบาทที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิทัลของสังคมไทย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้


– Crack form the point: ถอดความต้องการ การพัฒนาพนักงานจากกลยุทธ์องค์กร สอบถามความต้องการจากแต่ละฝ่าย เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง อุปสรรค ที่อาจทำให้ตัวพนักงานไม่สามารถเพิ่มศักยภาพได้ตามเป้าหมาย 

– Design your suit: วิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ปรับเนื้อหา รวมไปถึงรูปแบบการพัฒนา ให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมมากที่สุด 

– Run through program: ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 

Follow up outcome: ติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปี 2023 มี 5 ฟังก์ชันงานสำคัญที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ได้แก่ 


1. บทบาทฝ่ายขาย (Sales) ผ่านโครงการย่อย Sales to Goal พัฒนา ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่สำคัญของ Sales เพื่อให้  ​Sales ​เป็นมากกว่าผู้ให้ข้อมูล ก้าวสู่การขายแบบ Consultative Sales​​  จำนวน 3 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน 


2. บทบาทผู้จัดการโครงการ (Project manager) ผ่านโครงการย่อย PM the Series 2023 ที่ถ่ายทอดผ่านการแบ่งปันความรู้ ทักษะ เคล็ดลับที่จำเป็นในการบริหารโครงการจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ ​Project Manage สามารถดำเนินงานได้อย่างมีมาตราฐาน​​และเท่าทัน​ต่อสถานการณ์ของบริษัท ทำงานสอดประสานกับกลุ่มงานที่ทำหน้าสนับสนุนการบริหารโครงการ จำนวน 4 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 88 คน 


3. บทบาทพี่เลี้ยง (Mentor) ผ่านโครงการย่อย Mentor program เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน​การดูแลและส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี​ให้กับพนักงานใหม่จากพี่เลี้ยง (Mentor)​​ ผ่านหลักสูตร Essential Skill และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกลุ่มพี่เลี้ยง (Mentor)   จำนวน 4 สูตร มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 43 คน


4. บทบาทผู้สัมภาษณ์งาน (Interviewer) ผ่านโครงการย่อย Interviewer program การคัดสรรบุคลาการได้อย่างเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการพัฒนาผู้สัมภาษณ์ให้มีมาตราฐานในการคัดเลือกเดียวกัน สามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ​ และมี DNA ที่ตรงกับวัฒนธรรม MFEC ​ผ่านหลักสูตร Beyond Artificial Intelligence “The Power of Interview Scorecard” และ Optimizing Hiring Shifting to Outcome-Based Interviews   มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 43 คน 


5. ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของเทคโนโลยี (Digital Sustainability Specialist) ผ่านโครงการย่อย Digital Sustainability​ สร้างให้  MFEC มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานในด้าน  Digital Sustainability ​ ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการให้บริการของบริษัทอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า​ด้วย​ทักษะที่จำเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ Technology, Soft Skills และ Sustainability​ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 คน