นโยบายความเป็นส่วนตัวการส่งข้อมูล

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายัง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ภายใต้กรอบกระบวนการดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ภายใต้นโยบาย Whistle-Blowing ที่บริษัทกำหนดผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลในการติดต่อกับท่าน

เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทาง Whistle-Blowing ที่กำหนดไว้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ข้อมูล ชื่อนามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้แก่บริษัทโดยตรง หรือข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมเพิ่ม เติมได้ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริง และการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบริษัทและท่าน

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดการตอบรับการสื่อสารเรื่องร้องเรียนที่ท่านติดต่อมายังบริษัท ตามกระบวนการและกลไกที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะภาย ใต้นโยบาย Whistle-Blowing ที่บริษัทได้ประกาศกำหนดให้ท่านทราบ และ (2) การจัดทำบันทึกการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง Whistle-blower เป็นรายงานภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน Whistle-Blowing ดังกล่าว

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตอบสนองและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการติดตามและปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทและ/หรือของท่าน ทั้งนี้ บริษัทตกลงรับประกันการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร และให้สิทธิเจ้าของข้อมูลในการใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณีจำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือที่ปรึกษาอื่น โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และรับประกันให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับมาตรฐานเดียวกับบริษัท

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยท่านสามารถติดต่อใช้สิทธิดังกล่าวได้ด้วยการติดต่อมาที่ อีเมล: dpo@mfec.co.th และบริษัทจะดำเนินการพิจารณาการขอใช้สิทธิของท่าน ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง