เรื่อง

โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมู...

โครงการ Train the Trainer
เรื่อง

โครงการ Train the Trainer

พัฒนา Internal Trainer ภายในบริษัท เพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ถ่ายทอด (Instructor) ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ โดย Internal Trainer จะได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ Essential Skills อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้ถ่ายทอด 

  • 1
  • 2