สามารถศึกษาข้อแนะนำ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ พร้อมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการรับชมการจัดการประชุมและส่งคำถามของแต่ละวาระการประชุมแบบ real time ในห้องประชุม

การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)

ติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ส่งคำถามล่วงหน้า

ส่งเอกสารมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรอกแบบฟอร์ม พร้อมระบุ E-mail Address ที่จะใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนน งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ตรวจสอบ Username และ Password