สามารถศึกษาข้อแนะนำ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ พร้อมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการรับชมการจัดการประชุมและส่งคำถามของแต่ละวาระการประชุมแบบ real time ในห้องประชุม

การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)

ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง E-mail: secretary@mfec.co.th

ส่งเอกสารมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรอกแบบฟอร์ม พร้อมระบุ E-mail Address ที่จะใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง