โครงการ Train the Trainer
เรื่อง

โครงการ Train the Trainer

พัฒนา Internal Trainer ภายในบริษัท เพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ถ่ายทอด (Instructor) ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ โดย Internal Trainer จะได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ Essential Skills อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้ถ่ายทอด 

19/04/202419/04/2024
เรื่อง

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE MANAGEMENT)

ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าธุรกิจ และความปลอดภัยของพนักงาน อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

  • 1
  • 2