Save Power, Save Water, Save Our World

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC มีการออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร “SavePower SaveWater SaveOurWorld” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 10% และพลังงานไฟฟ้า 10% ภายในปี 2570 อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตระหนักและเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

การดำเนินงาน PDCA

Loading..........

The Data is Not Available

ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า

Loading..........

The Data is Not Available

จากการทำโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ” SavePower SaveWater SaveOurWorld “ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำและไฟฟ้าของ MFEC พบว่าหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำตั้งแต่ปีฐาน 2561 – 2565 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ามีการปรับขึ้นลงตามตารางก่อนหน้า ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าอาจมีสาเหตุมาจากการประกาศขึ้นราคาของทางการไฟฟ้านครหลวง และการกลับมาทำงานแบบ Onsite หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางองค์กร ได้มีการย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานตามกระบวนการทำงาน แบบ PDCA (Plan Do Check Action) และได้ออกมาตรการในการรณรงค์ที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 10% และพลังงานไฟฟ้า 10% ในปี 2570 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรจากกิจกรรม ออฟฟิศสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย กับกิจกรรม 5ส. พบว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ำและไฟฟ้า

เชิญชวนให้พนักงานภายในองค์กรทั้ง 2 สำนักงานปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน และช่วยกันประหยัดน้ำและกระดาษทิชชู่ โดยการใช้ให้พอดีไม่เปิดน้ำทิ้งหรือหยิบกระดาษทิชชู่เยอะเกินความจำเป็น พร้อมทั้งติดป้ายประกาศตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

เชิญชวนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสำนักงานทั้ง 2 อาคารผ่านกิจกรรม “ออฟฟิศสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย” (กิจกรรม 5ส) โดยองค์กรได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พนักงานสามารถหยิบใช้ได้ตามความสะดวก ในระยะเวลา 5 วัน