โครงการ CLEAN-DARE-SHARE-ACTION

ขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากสังคมภายในสู่ภายนอก โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผ่านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายในองค์กรด้วยแนวคิด ดังนี้

CLEAN – พื้นที่สะอาด สภาพแวดล้อมน่าอยู่
DARE – ท้าทายศักยภาพ รับผิดชอบต่อส่วนรวม
SHARE – แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันแนวทาง
ACTION – ลงมือทำสม่ำเสมอ เสริมสร้างลักษณะนิสัย

กิจกรรมภายในโครงการ

  • How to ทิ้ง: ทิ้งถูกที่มีประโยชน์เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของมีค่าด้วยการทิ้งให้ถูกถัง
  • Save energy More energy: ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 1% ของทุกคน = สร้างการเปลี่ยนแปลง 100%
  • HallowGreen หลอนรักษ์โลก: ผีก็รักษ์โลกนะ แต่งผียังไงได้ทั้งหลอนและรักษ์โลก
  • ทิ้ง ถ่าย แชร์: ทิ้งถูกที่ดีต่อใจอวดมันไปให้โลกรู้
  • ลอยกระทงรักษ์โลก (ไม่มีจริง):คนสายไอทีอย่างเราต้องลอยกระทงดิจิทัลเท่านั้น ศุกร์เรา
  • Clear Clear: ตู้เย็นก็มีหัวใจ ของล้นตู้เย็นทำให้ต้องใช้ไฟเกินเบอร์ รีบเคลียร์ของในทุกวันศุกร์ ส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์สู่กระบวนการรีไซเคิลกับ AIS ส่งขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิลกับ OR ปริ้นงานอย่างรู้คุณค่าไม่ทำให้กระดาษกลายเป็นขยะโดยไม่จำเป็น

ผลการดำเนินงาน

– ขยะพลาสติกยืดส่งโครงการวน 6.09 กิโลกรัม

– ขวดพลาสติกใสส่งโครงการโออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว 43.41 กิโลกรัม

– ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งถังรับ AIS 1.05 กิโลกรัม

– บริจาคอุปกรณ์ในการผลิตที่สิ้นอายุตามกำหนด 18 กิโลกรัม

– ลดกระดาษที่ใช้ในกระบวนการว่าจ้างงาน 100%

– ลดการใช้ปริ้นเตอร์ได้ถึง 48.16% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 102,583.40 บาท