เรียน ผู้ถือหุ้น

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยสามารถจัดส่งเอกสารให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

1) E-mail : secretary@mfec.co.th ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 เมษายน 2563
2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ชั้น 21 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900