โครงการ Shift with Essential Skill

อีกหนึ่งทักษะที่บริษัทฯ เน้นย้ำ คือ ทักษะที่เกี่ยวกับทัศนคติและสังคม (Soft Skill) หรือในที่นี้บริษัทขอเรียกในนาม Essential Skill กล่าวคือทักษะที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งเน้นทักษะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรหรือ DNA ของ MFEC ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการปรับตัวอยู่ร่วมกัน และมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่

  1. MINE​ The Ownership MINE​ The Ownership:​ หลักสูตรที่ต่อยอดความคิด การพัฒนาตนเอง และผลักดันมุมมองของการประสบความสำเร็จในการทำงานผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมในรูปแบบเกมส์ (Game base activity)​ โดยเน้นสำหรับพนักงานใหม่โดยเฉพาะ​  จัดฝึกอบรมจำนวน 11 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 187 คน  
  2. OPEN​ for Better Communication: การสื่อสาร คือ ​ประตูบานแรก ​ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน​ ผ่านการทำความเข้าใจความสำคัญและเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความขัดแย้ง ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Workshop  หรือ  Discussion  จัดฝึกอบรมจำนวน 6 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 
  3. MBTI​ Myers ​Briggs ​​Type ​Indicator: หลักสูตรที่นำเสนอเครื่องมือการทำความเข้าใจบุคลิกภาพทางจิตวิทยา เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่แนวทางในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน  จัดฝึกอบรมจำนวน 8 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 82 คน 
  4. MOTIVATION​ The art of ​Moving your Potential: จากจุดเล็ก ๆ ของความเข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรม ​สู่การผลักดันศักยภาพของ​คนรอบตัว ด้วยศาสตร์ของจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ จัดฝึกอบรมจำนวน 4 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน