ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทาง สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการแจ้งเบาะแสผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนต้องให้รายละเอียด ข้อมูล และ/หรือหลักฐานที่เป็นจริง และชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะสืบหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนดังกล่าวอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อข้อมูลและวิธีการติดต่อได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี  บริษัท ถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร Chief Executive Officer ceo@mfec.co.th
คุณธนกร ชาลี Chief Operating Officer thanakorn@mfec.co.th
คุณอุราภรณ์ เอียดการ HR Director uraporn@mfec.co.th
คุณวรพจน์ วงศ์พันธ์
Corporate Lawyer
worapot@mfec.co.th
คุณฐิติรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล Internal Audit
คณะทำงานต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น   anti-corruption@mfec.co.th
สายด่วนแจ้งเบาะแสต่อบุคคลที่ 3
 
 

หมายเหตุ

ด้วยการเปิดโอกาสในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้บริษัทดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจึงสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและ/หรือสืบหาข้อเท็จจริง สำหรับข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นความจริง ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ/หยาบคาย แสดงความเห็นทางการเมือง ใส่ร้ายและ/หรือการกระทำใด ๆ  ที่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

แจ้งเบาะแส