รายละเอียด งบการเงิน

ปี 2566

ไตรมาสที่ 1

Status: สอบทาน
ชนิดงบ : รวม
สิ้นสุดวันที่ : 31/03/2566

ไตรมาสที่ 2

Status: สอบทาน
ชนิดงบ : รวม
สิ้นสุดวันที่ : 30/06/2566

ไตรมาสที่ 3

Status: สอบทาน
ชนิดงบ : รวม
สิ้นสุดวันที่ : 30/09/2566