Project: Used Computer for New Generation
Post

Project: Used Computer for New Generation

The company participates in advancing the project “Used Computer for New Generation” to distribute access to technology for students in Bangkok. This is achieved by delivering 15 notebooks to Bang Pakok Temple School at Rat Burana District Office, to promote Active Learning for more effective studies.

Project: Destroy electronic waste according to standards
Post

Project: Destroy electronic waste according to standards

We deliver electronic waste including Computers, IT Equipment, and Accessories to Asia Green Rescrap Co., which disposes of the waste in accordance with the standards set by the Department of Industrial Works. In total, there are 9,462 kilograms of electronic waste that goes into the destruction process.

Post

Climate Change Management

ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าธุรกิจ และความปลอดภัยของพนักงาน อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

Save Power, Save Water, Save Our World
Post

Save Power, Save Water, Save Our World

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC มีการออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร “SavePower SaveWater SaveOurWorld” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 10% และพลังงานไฟฟ้า 10% ภายในปี 2570 อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตระหนักและเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด การดำเนินงาน PDCA Loading………. The Data is Not Available ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า Loading………. The Data is Not Available จากการทำโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ” SavePower SaveWater SaveOurWorld “ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำและไฟฟ้าของ MFEC พบว่าหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำตั้งแต่ปีฐาน 2561 – 2565 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ามีการปรับขึ้นลงตามตารางก่อนหน้า...