MFEC: A Case Study in Sustainable Business Practices (ESG Rating)
Post

MFEC: A Case Study in Sustainable Business Practices (ESG Rating)

หุ้นยั่งยืน คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) การก้าวสู่หุ้นยั่งยืนจึงกลายเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ธุรกิจหันมาโฟกัสกันมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนและเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวบริษัทเองได้สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

09/05/202413/05/2024
Sustainable Business Development Project with ESG
Post

Sustainable Business Development Project with ESG

ESG is an important concept for sustainable business development today. It emphasizes environmental, social, and corporate governance issues as a framework for conducting business operations. This approach not only helps reduce impacts on society and the environment but also creates new opportunities and enhances business capabilities. In 2023, the company has transitioned its business toward...

Post

Employee Security Awareness Building

The company has continuously raised employee awareness about the importance of personal data. All employees have been instructed to add a disclaimer to the end of emails to ensure the company has measures to prevent any attached data, which may be personal data, from being copied or disclosed without the company’s written consent. A cybersecurity...

Digital Sustainability Trainee Program 2023  
Post

Digital Sustainability Trainee Program 2023  

The program aims to promote knowledge and skills for those interested in digital technology and sustainable business development planning careers, while promoting career opportunities by producing personnel in the Digital Sustainability Specialist position. Building capacity to apply existing knowledge and skills to drive business customers to adopt appropriate digital technologies and sustainability issues for their...

19/04/202419/04/2024
Venture Case Lab 2023 
Post

Venture Case Lab 2023 

This was created to open a space for those interested in getting to know the Innovation Team of MFEC in-depth and provide an important opportunity to enter the Corporate Startup career path for the public. The activity was a Business Case Workshop divided into Business Development, Operation & Product Management, Technology, and Marketing tracks. There...

CommuniCall  Project
Post

CommuniCall  Project

The project aims to promote English language learning through a community format of peer-to-peer knowledge sharing, focusing primarily on developing English communication skills. This allows employees to better apply English phrases when communicating and conversing with foreign customers or partner companies. The goal is to develop employees’ English communication skills, while simultaneously fostering a learning...

Shift with Artificial Intelligence (AI) Project
Post

Shift with Artificial Intelligence (AI) Project

The project aims to encourage employees to recognize the importance of applying AI in work processes to increase efficiency and maximize benefits, reducing the use of resources in terms of manpower (man-days), budget, and time spent working. The project will support employees in assessing their own perceived potential in using AI tools, in order to...

Project: Used Computer for New Generation
Post

Project: Used Computer for New Generation

The company participates in advancing the project “Used Computer for New Generation” to distribute access to technology for students in Bangkok. This is achieved by delivering 15 notebooks to Bang Pakok Temple School at Rat Burana District Office, to promote Active Learning for more effective studies.

Project: Destroy electronic waste according to standards
Post

Project: Destroy electronic waste according to standards

We deliver electronic waste including Computers, IT Equipment, and Accessories to Asia Green Rescrap Co., which disposes of the waste in accordance with the standards set by the Department of Industrial Works. In total, there are 9,462 kilograms of electronic waste that goes into the destruction process.

Employment of Persons with Disabilities Project
Post

Employment of Persons with Disabilities Project

According to the Persons with Disabilities Empowerment Act B.E. 2550 (2007), Section 33, which requires employers to hire persons with disabilities at a ratio of 1 per 100 employees and hire persons with disabilities as contracted service providers under Section 35, the company hired a total of 13 persons with disabilities. This demonstrates the intention...

19/04/202419/04/2024
Health hustle Challenge (45 Days) / Let’s Burn & Build Program
Post

Health hustle Challenge (45 Days) / Let’s Burn & Build Program

This program aims to reduce the risk of diseases in employees with excessive or insufficient weight by calculating the body mass index (BMI), an international standard for estimating appropriate weight and body fat levels based on height and weight. Participants can use any method to lose or gain weight to bring their BMI back into...

Functional Role Focus Project
Post

Functional Role Focus Project

The project aims to support key roles that drive sustainable organizational progress, enabling standardized and efficient operations to meet customer needs and create new innovations that will elevate Thailand’s digital quality of life. The implementation steps are:  – Crack from the point: Extract employee development needs from corporate strategies, inquire about needs from each department...

19/04/202419/04/2024
Save Power, Save Water, Save Our World
Post

Save Power, Save Water, Save Our World

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC มีการออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร “SavePower SaveWater SaveOurWorld” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 10% และพลังงานไฟฟ้า 10% ภายในปี 2570 อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตระหนักและเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด การดำเนินงาน PDCA Loading………. The Data is Not Available ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า Loading………. The Data is Not Available จากการทำโครงการรณรงค์จัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ” SavePower SaveWater SaveOurWorld “ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำและไฟฟ้าของ MFEC พบว่าหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้น้ำตั้งแต่ปีฐาน 2561 – 2565 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหน่วยและค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ามีการปรับขึ้นลงตามตารางก่อนหน้า...